<span id="3ug1u"><track id="3ug1u"></track></span>
 1. <li id="3ug1u"><acronym id="3ug1u"></acronym></li>
 2. 漢語拼音
  hanyupinyin.cn
  目錄
  首頁 漢語拼音 在線讀拼音 拼音音節表

  首頁 拼音學習 拼音字母表 漢字轉拼音

    首頁 / 三拼音節 /

  三拼音節有多少個

  【來源】hanyupinyin.cn 【作者】拼音學習


  三拼音節有多少個?

  三拼音節一共有83個,以下是全部的三拼音節表。

  多音節:ia、ua、uo、uai、uan、ian、iao、iang、uang、iong

  聲母:b、p、m、f、 d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、z、c、s、y、w

  組合得到:

  5個ia: dia、lia 、jia 、qia、 xia

  6個ua:gua、kua、hua、zhua、chua、shua

  14個uo:duo、tuo、nuo、luo、guo、kuo、huo、zhuo、chuo、shuo、ruo、zuo、cuo、suo

  6個uai:guai、kuai、huai、zhuai、chuai、shuai

  18個uan:duan、tuan、nuan、luan、guan、kuan、huan、juan、quan、xuan、zhuan、chuan、shuan、ruan、zuan、cuan、suan、yuan(整體認讀)

  10個ian:bian、pian、mian、dian、tian、nian、lian、jian、qian、xian

  10個iao:biao、piao、miao、diao、tiao、niao、liao、jiao、qiao、xiao

  5個iang:niang、liang、jiang、qiang、xiang

  6個uang:guang、kuang、huang、zhuang、chuang、shuang

  3個iong:jiong、qiong、xiong

  漢語拼音:hanyupinyin.cn


  上一篇:漢語拼音中什么是單音節,什么是雙音節,什么是多

  下一篇:漢語拼音有沒四拼音節

  相關內容


  hanyupinyin.cn 漢語拼音網

  无翼乌口工全彩大全老师